പെറ്റമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ, നിശ്ശബ്ദയായി അലീന പീറ്റർ!!

അലീനയുടെ അമ്മ നീരജ തന്നെയാണോ? പെറ്റമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരമില്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *